זכויות סטודנטים

זכויות סטודנטים

סטודנט יקר,

ביטוח לאומי, ארנונה, זכויות בלימודים. מדריך זה יכול לסייע לכם לעבור את שנת הלימודים:

זכויות סטודנטים - אתר התאחדות הסטודנטים

זכויות הסטודנטים במבחנים:

 • עבור כל קורס הקיים בתכנית הלימודים, צריך להתפרסם סילבוס המסביר את דרישות הקורס (חובת נוכחות, ממה מורכב הציון) ואת חומרי הקריאה הנדרשים.
 • מוסד הלימודים צריך לפרסם את מועדיה של כל בחינה מסכמת בקורסים השונים. כל שינוי במועדי הבחינה יובא לידיעת הסטודנטים.
 • סטודנט לתואר ראשון זכאי להבחן בכל בחינה, לרבות בקורסי יסוד בשנה בה הוא לומד את הקורס. ללא קשר לציונים שקיבל בבחינות הקודמות. בהתאם לנהלי המוסד (אופן הרישום לבחינה, הציון הקובע).
 • לפני כל מבחן, על המרצה להבהיר את מבנה המבחן ולהציג מספר דוגמאות לכל סוגי השאלות שצפויות להיות במבחן.
 • לאחר כל מבחן, סטודנט רשאי לראות את מחברת הבחינה שלו/עבודה מסכמת, במידה וירצה עותק מן המחברת, יידרש תשלום כספי.
 • כל סטודנט רשאי לערער על ציון העבודה או הבחינה.

 

השעיית לימודים

סטודנט רשאי להשעות את לימודיו לתואר ראשון למשך שנתיים. אופן ההודעה על השעיית הלימודים היא בהתאם לנוהלי מוסד הלימוד.

כללי התנהגות וכללי משמעת

כל מוסד יקבע ויפרסם, בכפוף לחוק זכויות הסטודנטים, תשס"ז-2007, כללי התנהגות למועדים ולסטודנטים, במוסד הלימודים, לרבות בזמן הלימודים ובתחומי המוסד. כללי ההתנהגות יכללו תקנון משמעת והעונשים הצפויים על הפרת כללים אלו.

הליכים משמעתיים, זכות טיעון וזכות ערעור

 • ועדת משמעת/ועדת ערעורים לא תכנס בהיעדר נוכחות הסטודנט שהועדה דנה בעניינו. אלא, אם ויתר על נוכחותו בדיון מראש או הוזמן ולא הופיע ללא סיבה.
 • סטודנט לא יורשע בעבירת משמעת,  אלא רק לאחר שניתנה לו ההזדמנות להוכיח את טענותיו לפני ועדת משמעת וזכות לערער על ההחלטה לפני ועדת הערעורים.
 • נציב קבילות הסטודנטים הוא גוף במוסד להשכלה הגבוהה האחראי על בירור תלונות המוגשות על ידי סטודנט או מועמד ללימודים לפי חוק זכויות הסטודנט.

התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים

 • סטודנט רשאי להיעדר ממפגשי ההנחיה בתקופת שירות המילואים, ללא הגבלה, זכויותיו לא יפגעו בשל כך.
 • סטודנט ששירת לפחות 10 ימי מילואים במצטבר במהלך סמסטר יוכל לדחות קורס סמסטריאלי ולחזור עליו בשנית ללא תשלום נוסף, בתנאי שלא נבחן עליו. סטודנט יוכל לדחות קורס שנתי, בתנאי ששירת 20 ימי מילואים במצטבר.
 • במידה וסטודנט נדרש להגיש מטלה בזמן או בסמוך למילואים, יידחה מועד הגשת המטלה לפחות במספר ימי המילואים או לחילופין תוטל על הסטודנט מטלה אחרת.
 • מוסד יקבע כללים להסדרת זכויותיו של סטודנט שהפסיד, עקב שירות מילואים שלמעלה משבועיים, את מועד הגשתן של למעלה משמונה עבודות.
 • סטודנט שנעדר מלימודים עקב מילואים, זכאי לסיוע ממוסד הלימודים בהשלמת חומרי הלימוד שהפסיד.
 • סטודנט הצפוי להיעדר מתקופת הרישום לקורסים עקב שירות מילואים, זכאי לרישו מוקדם.
 • סטודנט שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים, זכאי להיבחן במועד נוסף אחר עבור כל מועד שהפסיד.